1a Jornada de Genòmica Clínica i Medicina Personalitzada

Inscripció

 
Formulari
 
Resum
 
Confirmació

Tingueu en compte que serà requisit estar inscrit/a per poder assistir a la jornada.

Dades personals

Credencials d'accés

Les credencials d'accés seran necessàries per poder descarregar el certificat d'assistència un cop finalitzi la jornada.

Condicions d'ús

D'acord amb la normativa vigent en matèria de tractament de dades, l'informem que Reunions i Ciencia SL (Grupo RiC) amb CIF B258976598 i ubicada a Av. Diagonal 511, 08029 Barcelona és el responsable de les dades. Grupo RiC té dret a tractar les seves dades perquè són necessàries per mantenir la nostra relació comercial, prestar el servei sol·licitat i executar el contracte. Si no ens facilita les dades, ens serà impossible prestar el servei. Les teves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per gestionar la nostra relació comercial i poder prestar el servei sol·licitat. Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades de contacte, consistents en dades personals necessàries per informar-te de l'esdeveniment, es conservaran fins que se sol·liciti la supressió a la següent adreça: info@gruporic.com

Com a participant a la “1a Jornada de Genòmica i Medicina Personalitzada de la Regió Sanitària de Girona” celebrada el 15 de juny de 2023 al Palau de Congressos de Girona, autoritzo als organitzadors de l’esdeveniment (Institut Català de la Salut, Institut d’Assistència Sanitària i Institut Català d'Oncologia), a prendre imatges meves per utilitzar-les en les accions de difusió de la jornada, com ara per incorporar en notes de premsa, penjar a pàgines web i diferents canals de xarxes socials. L’autorització i la cessió dels drets de les imatges referenciades en aquest document s’efectuen de forma totalment gratuïta.


Protecció de dades

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en tot allò que no contradigui al Reglament Europeu, us informem que la finalitat del tractament a què es destinaran les vostres dades personals serà únicament l’esmentada més amunt.

Sou el responsable de la veracitat de les dades que ens lliureu i teniu la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat, oblit i d’oposició d’acord amb allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per exercir-los, haureu de dirigir-vos per escrit a l’Institut Català de la Salut, Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona, adjuntant una fotocòpia del vostre DNI o document acreditatiu equivalent, si escau.

Així mateix, se us informa del vostre dret a retirar el consentiment prestat amb la signatura del present document en qualsevol moment, sense que aquest afecti la licitud del tractament realitzat prèviament a la seva retirada. Per altra banda, si no esteu d’acord amb el tractament realitzat per l’ICS o considereu infringits els vostres drets, podreu presentar una reclamació en tot moment davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

  • image
  • image